Gå direkt till innehåll
Diagram 1. Utveckling sjukskrivningar bland chefer orsakskategori psykosociala besvär. År 2014-2019. Antal sjukskrivningsdagar per 100 chefer.
Diagram 1. Utveckling sjukskrivningar bland chefer orsakskategori psykosociala besvär. År 2014-2019. Antal sjukskrivningsdagar per 100 chefer.

Pressmeddelande -

Psykisk ohälsa fortsätter öka bland chefer

På sex år har antalet sjukdagar på grund av psykisk ohälsa gått från 28 till 78 sjukdagar per 100 chefer och år. Det visar en ny statistiksammanställning från Previa. Chefshälsorapporten som innefattar statistik för åren 2014–2019 visar att utvecklingen med ökade långtidssjukskrivningar bland chefer fortsätter. Kvinnor i chefsposition är hårdast drabbade, men medan en viss inbromsning syns för kvinnor år 2019 så ökade sjukskrivningarna bland män i chefsposition.

- Dagens arbetsliv präglas av ett högt tempo med ständigt ökande krav på effektivitet, tillgänglighet och resultat i relation till högt satta mål. Att vara chef idag innebär ett enormt tryck av krav och förväntningar från både högre ledning och från medarbetare, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

För andra året i rad presenterar Previa företagshälsa aktuell statistik på hur sjukskrivningar bland Sveriges chefer utvecklas. Statistiken som inkluderar både kort- och långtidsfrånvaron kommer från Previas sjuk- och frisktjänst och omfattar 12 300 chefer på 440 anslutna företag i olika branscher över hela landet.

När Previa systematiskt började kartlägga chefers ohälsa år 2014 låg antalet sjukdagar på grund av psykosociala orsaker på 28 dagar per 100 chefer per år. Sex år senare har det ökat till 78 dagar per 100 chefer och år. Psykisk ohälsa ökar mer än andra orsaker till sjukskrivning. 

Diagram 2. Utveckling av sjukskrivningar per orsakskategori. Förändring år 2014-2019.

- Digitaliseringen underlättar och skapar möjligheter samtidigt som gränsen mellan arbetsliv och privatliv suddas ut. Möjligheten att vara tillgänglig är obegränsad. Det här får konsekvenser och driver en utveckling där allt fler chefer drabbas av psykisk ohälsa, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

År 2014 hade kvinnor i chefsposition i genomsnitt 49 sjukdagar per år för psykosociala besvär, det har ökat till 113 dagar år 2019. Även män i chefsposition blir allt oftare sjukskrivna av psykosociala orsaker.

Totalt sett ökar sjukfrånvaron bland Sveriges chefer, och det är långtidsfrånvaron som ökar. Korttidsfrånvaron fortsätter däremot ner. Det skall dock inte tas som en intäkt för att korttidsfrånvaron minskar, snarare att chefer har en tendens att inte sjukskriva sig när de har kortare sjukdomsbekymmer.

- Att chefer inte sjukskriver sig vid korttidssjukdom är ett riskbeteende. Och vi ser nu att ohälsan hos chefer ökar med fler långtidssjukskrivningar som följd. När chefer blir sjuka blir de borta en lång tid, säger Lennart Sohlberg, analytiker och hälsoekonom på Previa. 

Diagram 3. Sjukfrånvaro bland chefer totalt samt korttids- och långtidsfrånvaro. År 2014-2019.

- Ansvaret för arbetsmiljön behöver starta på högsta ledningsnivå och ägas av hela organisationen. Det är då vi skapar de konkreta beteenden som kännetecknar en hållbar organisation, säger Lena-Karin Allinger, leg psykolog och organisationskonsult på Previa.

Kvinnor i chefsposition fortsätter vara mest utsatta och sjukfrånvaron bland ligger fortsatt långt över män i chefsposition, dock syns en viss avstanning år 2019 av de senaste årens brant stigande kurva, det är dock för tidigt att dra slutsatser kring om det innebär ett långsiktigt trendbrott.

Diagram 4: Sjukfrånvaro bland chefer, uppdelat på kön. År 2014-2019. 


Tio råd för att motverka ohälsa bland chefer:

  1. Arbetsmiljöarbetet behöver prioriteras uppifrån och ägas av samtliga i organisationen.
  2. Säkerställ att chefen får stöd, återkoppling och hjälp med prioritering från överordnad chef.
  3. Bryt ensamheten och etablera chefsnätverk där det ges utrymme till konkret stöd och erfarenhetsutbyte. Ta fram mentorsprogram så att erfarna ledare kan stödja dem som är nya i chefsrollen.
  4. Se över storleken på personalgrupperna och chefens förutsättningar för att leda gruppen. Avlasta chefen mängden administrativa uppgifter.
  5. Rusta arbetsplatsen för att hantera konflikter. Involvera medarbetarna och ta diskussion: Hur tilltalar vi varandra? Hur beter vi oss?
  6. Ge ansvar och befogenheter till medarbetarna, undvik att fastna i operativa frågor.
  7. Se till att ha en tydlig ersättare vid chefens frånvaro.
  8. Ett nära och aktivt stöd från HR-funktionen kan underlätta chefens arbetssituation genom att bidra till tydlig struktur, rutiner och processer.
  9. Tydliggör normer och ta fram policys kring tillgänglighet och arbetstid.
  10. Gör kontinuerlig uppföljning av arbetsmiljön och stressfaktorer på arbetsplatsen och agera direkt vid tecken på ohälsa.


Läs mer: 

​Chefshälsorapporten 2019


Kontakt:

Peter Skald, kommunikationsansvarig Previa
​070-413 08 13
​peter.skald@previa.se


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Previa har 1 200 anställda och finns på 90 orter över hela landet. Previa anlitas av 8 000 arbetsgivare med 1,2 miljoner anställda. Vår vision är att skapa ett hållbart arbetsliv för alla. Vi är Sveriges största företagshälsa och ingår i Falck Healthcare som är Skandinaviens största koncern inom hälsa i arbetslivet. Läs mer på www.previa.se.

Kontakter

Cecilia Boija

Presskontakt Kommunikationschef, Falck Emergency 0733018765

Sandra Ahlstrand

Presskontakt Kommunikatör Falck Hälsa och arbetsliv +46‭706358962

Peter Skald

Presskontakt Kommunikationsansvarig Falck Hälsa och arbetsliv (fd Previa) 070-413 08 13

Välkommen till Falck Sverige!

Falck värnar människors liv och hälsa. Med våra insikter och tjänster vill vi skapa ett hållbarare och hälsosammare arbets- och privatliv samt förebygga olyckor innan de sker. Genom nya lösningar bidrar vi till omställningen av svensk hälso- och sjukvård samt arbetsliv.

Falck Sverige
Falck
106 54 Stockholm
Sverige